អំពី​យើង

ព​ត៍​មាន​ក្រុមហ៊ុន

LASTMILE Company Info
ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន LASTMILE WORKS Co., Ltd.
កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016
អាសយដ្ឋាន Mail:info@lastmile-works.com ការិយាល័យនៅកម្ពុជា LASTMILE WORKS Cambodia No. 108B, ផ្លូវ 304, សង្កាត់បឹងកេងកង 2, ខ័ណ្ឌចំការមន, 12303 ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
នាយកប្រតិបត្តិ Yu Kobayashi
Ryota Togawa
Capital 12,000,000 JPY
សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម VR (គោលដៅសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែលទាក់ទងនឹងអចលនទ្រព្យ) ការផ្តល់សេវាកម្មឌីជីថលសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យនិងលំនៅដ្ឋានដែលទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍ឧបករណ៍ VR សម្រាប់អតិថិជនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ដែលពាក់ព័ន្ធ
backtotop